Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekt. Ehitustööd. Osa 2

Objekt
Tamsalu aleviku vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstruktsioon ja ehitus, punane FIDIC

Kirjeldus
Paigaldati veevarustuse torustikku, isevoolse kanalisatsiooni torustikku, survekanalisatsiooni torustikku, reovee pakettpumplad, rekonstrueeriti peapumpla ja reoveepuhastusjaam

Tellija
Tamsalu Vesi AS

Valmimise aasta
2011