Tehnoloogiad

  BRAWOLINER® meetod on „kaevamata“ kanalisatsiooni renoveerimissüsteem, mis on sobilik isevoolsete sademetevee- ja heitveekanalisatsiooni torustike renoveerimiseks. BRAWOLINER® süsteem on loodud spetsiaalselt väikeseläbimõõduliste (50 kuni 225mm) mitmete kuni 90° kraadiliste pööretega trasside renoveerimiseks, mis suudab läbida renoveeritavas lõigus kuni 2 läbimõõdu muutust.

  Kanalisatsiooni-, vee- ja gaasitorustike renoveerimine PEH-toruga on üheks võimaluseks torustike uuendamiseks „kaevamiseta“ meetodil. PEH-toruga renoveeritud toru on veetihe, koormust taluv ja sööbimatu. Plasttorude väike voolutakistus kompenseerib väiksema läbimõõdu ja torude isepuhastusvõime paraneb tänu suuremale voolukiirusele.

  Pipe burst meetodit kasutatakse vee-, kanali- ja gaasitorustike renoveerimiseks. See meetod sarnaneb paljuski cracking meetodiga ja kasutatakse juhul kui vana torustik on tugevalt deformeerunud või kui vana toru sisemõõt osutub liialt väikeseks projekteeritud uuele torule. Staatilise jõuga veetav laiendaja purustab vana toru ja avardab tee uuele torule..

  Sundsujutust ehk cracking kasutatakse juhul kui vana torustik on tugevalt deformeerunud või kui vana toru sisemõõt osutub liialt väikeseks projekteeritud uuele torule. Löögipeana kasutatav hüdrauliline laiendaja purustab vana toru ja avardab tee uuele torule.

  INPIPE „sukk“ on süsteem, mis on mõeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike renoveerimiseks. Ta ühendab endas teiste renoveerimisvõimaluste parimad omadused. INPIPE eelised on:

   • puudub vajadus lahtikaevamisteks- tööd teostatakse vaatluskaevude kaudu
   • paigaldamine toimub kiiresti (kuni 120m päevas)
   • väike tööjõukulu
   • takistus liiklusele on minimaalne
   • toru läbimõõdu vähenemine on minimaalne

  FLEXOREN on kiire ja ökonoomne meetod kanalisatsioonitorustike uuendamiseks. Elastne, kokkukeevitatud toru veetakse vaatluskaevude kaudu vanasse torusse. Vaid kaevudeta majaühenduste juures tuleb teostada kaevetööd. Liikluskorraldus ei tekita probleeme. Tänavate sulgemine on lühiajaline. FLEXOREN meetodil renoveeritud kanalisatsioonitorustik on sama hea kui uus – veetihe, koormusttaluv ja sööbimatu. PEH-torude väike voolutakistus kompenseerib väiksema läbimõõdu ja torude isepuhastusvõime paraneb tänu suuremale voolukiirusele.

  Torustike renoveerimisel on mõistlik renoveerida ka vaatluskaevud, et muuta veetihedaks kogu süsteem. Vanad betoonkaevud on võimalik muuta veetihedaks kahel viisil.

  MaxiLine on tükksujutuse põhimõttel teostatav renoveerimismeetod. Torud, pikkusega 50 cm, lükatakse spetsiaalse hüdraulilise seadme abil vanasse torusse. Tööd saab teostada vaatluskaevude kaudu- seega seadmed nõuavad vähe ruumi. Torude valumuhvidel on eriline lukustussüsteem, mis tagab torustiku veetiheduse ja koospüsimise.

  Grundodrill meetodit kasutatakse veetorustike, survekanalisatsiooni, gaasi- ja sidetorustike ehitamiseks ja renoveerimiseks.

  Grundoram pneumaatilist rammimisseadet kasutatakse metallhülsi sisselöömiseks erinevatesse pinnastesse. Seade on eriti efektiivne juhtudel, kui uus torustik tuleb paigaldada tee alt läbi. Tihti võib Grundorami kasutamine osutuda ainuvõimaluseks, kuna raudteede ja suurte magistraalide lahtikaevamine ei ole enamasti võimalik.