Grundodrill

Grundodrill-menetelmää käytetään vesiputkistojen, paineviemärilinjojen sekä kaasuputkien ja tietoliikennelinjojen rakentamiseen ja saneeraukseen.

Menetelmän kuvaus

Useimmissa tapauksissa suuntaporaus on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu pilottiporaus, joka tehdään porauspään ja poraussauvojen avulla lähtöpaikasta päätepisteeseen, pitkin suunnitellun putkiston keskilinjaa. Toisessa vaiheessa lisätään ensimmäisen aukon halkaisijaa haluttuun mittaan, jotta sinne voidaan sijoittaa vaaditun kokoinen putki.

Pilottiporauksen aikana bentoniitti pumpataan poraustangon keskellä olevan reiän kautta poraustangon päähän. Suuttimien kautta suihkuava bentoniittiseos leikkaa maaperää ja poistaa sen osia, huuhtelemalla ne maan päälle, jossa he laskeutuvat keräysaltaaseen. Porauksen suuntaa ohjataan kääntämällä päätä joko alas, ylös, oikealle tai vasemmalle.

Pilottiporausta seurataan erityisen paikantimen avulla. Porauspäässä olevan anturin tiedot lähetetään radiosignaalin kautta maassa olevalle paikantimen näytölle, jossa tietokone ja operaattori tulkitsevat ja kirjaavat saapunutta tietoa.

Laajennus tehdään aina n. 30 % suurempi kuin sen sisään vedettävää putki. Näin esimerkiksi DN110 putkea varten maaperään tehdään 150 mm aukko.

Pilottiporasupää poistetaan päätepisteessä, minkä jälkeen kiinnitetään laajentajat, suurentaakseen ensimmäistä aukkoa tarvittavaan halkaisijaan. Pyörivä laajentaja kiinnitetään poraussauvaan, jota samanaikaisesti vedetään porauslaitteen toimesta takaisin pitkin ensimmäistä reikää. Laajentajan jälkeen liitetään haluttu uusi putkisto, joka saman prosessin yhteydessä vedetään sisään. Bentoniitti, jota pumpataan sauvan sisällä olevaa kanavaa pitkin, kuljettaa ohennetut maaperän osat maanpinnalle.

Ennen itse putken sisään vetämistä putkisto täytyy hitsata yhteen butt-hitsauksen avulla. Hitsatu putki liitetään vetopäähän, joka puolestaan kiinnitetään poraussauvaan. Sitten putki vedetään laajennetun aukon lävitse paikalleen.

AS Terratin poraustiimi on saanut perusteellisen sertifioidun koulutuksen laitteen valmistajayhtiössä Tracto-Technik GmbH Saksassa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

  1. Putken ulkopinnan on oltava sileä, vähentääkseen kitkaa/vastusta putkiston vetämisen aikana. Vesi- ja viemäriputkina suositaan PEH-putkia.
  2. Grundodrill-menetelmällä voidaan asentaa putkia mitoiltaan 3 tuumaa (75 mm) – yli 40 tuumaa (1000 mm). On mahdollista vetää kerralla myös monta putkea, mutta vain pienen halkaisijan osalta. Asennusprosessi on sama sekä yhden että usean putken asennuksen tapauksessa.
    AS Terrat’illa on laite Grundodrill 10S, jolla voidaan asentaa putkia halkaisijaltaan jopa 350 mm ja pituudeltaan enintään 200 jm, riippuen maaperästä.
  3. Porattavan aukon pituus riippuu maaperästä ja käytettävästä porauslaitteesta, jääden 120 m ja 1800 m välille.
  4. Maaperän geologisia tietoja tarvitaan sekä suunnittelua että poraamista varten. Vetämistä ja painetta on seurattava huolellisesti. Maaperän olosuhteet ovat hyvin tärkeitä jokaisen porauksen kannalta.
  5. Suuntaporaus ei välttämättä edellytä pääsy- ja vastaanottokuiluja. Porauspaikalla on oltava riittävästi tilaa, jotta putkisto voidaan hitsata ja asettaa samaan linjaan porauslinjan kanssa.
  6. Suuntaporausmenetelmä on suhteellisen monimutkainen ja vaatii siksi kokenutta operaattoria. Operaattorilla täytyy olla riittävää tietotaitoa koskien porausta, porauksen vaikutusta eri maaperään kerrostumiin, laitteiden tietojen lukemista ja tallentamista, tietokonetulosteiden tulkintaa jne.
  7. Asennuksen tarkkuus riippuu käytetystä mittausjärjestelmästä ja operaattorin taidoista. Yleensä poikkeamat ovat kuitenkin olleet yli 1 % kokonaispituudesta.